Повне найменування Фонду АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СКАЙ»
Скорочене найменування Фонду АТ «СКАЙ»
Повне найменування Фонду англійською мовою STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «SKY»
Скорочене найменування Фонду англійською мовою SC «SKY»
Ідентифікаційний код юридичної особи 41465323
Місцезнаходження 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, поверх 11
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Дата запису: 18.07.2017

Номер запису: 1 074 102 0000 068143

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування 13300529
Дата та номер свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 00529 від 10 серпня 2017 року
Загальна сума випуску акцій Фонду 135 000 000 (сто тридцять п’ять мільйонів) гривень 00 копійок
Номінальна вартість однієї акції 100 (сто) гривень 00 копійок
Загальна кількість акцій Фонду 1 350 000 (один мільйон триста п’ятдесят тисяч) штук
Форма існування акцій бездокументарна бездокументарна
Форма випуску, тип акцій прості іменні
Спосіб розміщення акцій Фонду приватне розміщення
Дата закінчення розміщення 10.05.2047
Предмет діяльності Фонду Спільне інвестування, яке провадиться в інтересах та за рахунок учасників фонду шляхом емісії простих іменних акцій фонду.
Пріоритетним напрямом інвестування є: фінансова та страхова діяльність, будівництво, сільськогосподарська діяльність, переробна промисловість, операції з нерухомим майном.
Активи фонду сформовані за рахунок коштів спільного інвестування (коштів, внесених засновниками корпоративного фонду та доходів від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування) та відповідають вимогам чинного законодавства України.
Відомості про компанію з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ”

Ідентифікаційний код юридичної особи: 38290733

Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, будинок 56-Б, поверх 11, кімната 9

Тел/факс (044) 230-93-22

Електронна поштова адреса: info@kua-olimp.com.ua

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, серії АЕ № 185375, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 26.12.2012р. № 1169, строк дії з 26.12.2012р . – необмежений

Відомості про оцінювача майна Суб’єкт оціночної діяльності фізична особа -підприємець Кожемякін Святослав Сергійович

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2913008874

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: з 12.02.2018 р. по 12.02.2021 р.

Відомості про аудиторську фірму «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23504528

Місцезнаходження: 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, буд. 26, кв. 310.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 23.02.2001 р. № 1037, продовжено рішенням АПУ від 28.01.2016 Р. № 321/3 до 28.01.2021 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії з 18.03.2016 р. до 28.01.2021 р.

Відомості про депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 25270172

Місцезнаходження: 01032, м. Київ,

вул. Саксаганського, буд.119, оф.5

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність – депозитарна діяльність депозитарної установи, надана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, АЕ № 286576 від 08.10.2013р., діє з 12.10.2013 року, строк дії ліцензії необмежений
Договір зі зберігачем активів Фонду не укладався